Veřejné zasedání zastupitelstva obce Ráby 8. 10. 2015

Z diskuse ke Třetí žádosti o využití zákonných pravomocí obce Ráby (od 1:28:20 zvukového záznamu):

Luděk Šorm, provozovatel Perníkové chaloupky: „Já bych rád, aby zastupitelstvo v podstatě vydalo něco - ve velké politice se tomu říká politické rozhodnutí - jestli prostě to, co tam děláme, chce anebo jestli to nechce. Já si myslím, že od toho se odvíjí všechno ostatní.“

Ivan Kopecký, zastupitel (podnikající automechanik): „Heleďte, jelikož je to soukromý, pane Šorm, a vidíme, že z toho nejsou ty poplatky, na které nemáme jakoby nárok [poznámka: reaguje na Nález Ústavního soudu ze dne 14. 6. 1994, že "zákon o místních poplatcích předpokládá vybírání poplatku ze vstupného v případech, kdy jde o jednorázovou kulturní akci, např. výstavu, taneční zábavu, konkrétní divadelní představení apod., nikoliv však ze vstupného na stálou expozici v zařízeních trvalého charakteru“], pak upřímně řečeno, já nevím, jestli obec... pro obec ... nechci říct, že nejste přínosem - každej, kdo tu je, tak je přínosem, tak bych to nechtěl bagatelizovat, ale v podstatě vy si tam děláte svůj business a my vám ho ani neberem ani vám ho nějak nevnucujem. Je to vaše rozhodnutí. Vy jste sem sám dobrovolně přišel, dobrovolně podnikáte. Tak v podstatě je to na vás. A buď vám to jde nebo vám to nejde, to je na mně, to je na každým, kdo se živí sám. A my vám neházíme klacky pod nohy. Tady se vytvořil nějakej územní plán a v podstatě, pokud se vám to nelíbí, musí rozhodnout soudy. My se tady budeme dohadovat, jestli Zdena udělala blbě omluvu nebo nějakou čárku, to je o ničem. Upřímně řečeno, škoda času.“

Luděk Šorm: „Já jenom, jestli můžu ještě jednu větu.“

Ivan Kopecký: „Ano, povídejte.“

Luděk Šorm: „Je to můj business, je to moje rozhodnutí, jenže já jsem sem dobrovolně přišel a přišel jsem sem dobrovolně v době, kdy jsem měl plochu občanské vybavenosti určenou k podnikání po celém území oploceného areálu."

Ivan Kopecký: "Neměl jste!"

Luděk Šorm: "Měl." 

Ivan Kopecký: "Získal jste barák za čtyři a půl milionu, kterej byl ohodnocenej na deset..." [poznámka: tato nepravdivá informace byla dementována dne 12. 11. 2015 na následujícím zasedání zastupitelstva obce Ráby. Ze zápisu citujeme bod 8.2: "Pan Šorm ve svém diskusním příspěvku uvedl, že uvedená tržní cena školícího střediska v diskusi na minulém zasedání je nepravdivá. Společnost Kam na Pardubicku uvedenou nemovitost koupila za cenu stanovenou úředním odhadem. K tomu nikdo ze zastupitelů neuvedl žádné výhrady."]

Ing. Vojtěch Černík, místostarosta: "Pane Šorm, teď jste řekl jednu větu, že jste získal prostor, že jste měl plochu občanské vybavenosti. V tu dobu to nebylo specifikované jako les? Ten pozemek. Nebo byl?"

Luděk Šorm: "Ano, z historických důvodů byl v katastru nemovitostí zapsanej jako les..." [ve smyslu již pouhé formálnosti evidence těchto pozemků jako lesních v katastru nemovitostí z historických důvodů dle judikátu č. 2032 podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 18. 12. 2009, č.j. 5 As 94/2008-44: „Nelze totiž vyloučit situaci, kdy pozemek je v katastru nemovitostí veden chybně jako pozemek určený k plnění funkcí lesa, přestože fakticky již znaky pozemku určeného k plnění funkcí lesa ve smyslu příslušných ustanovení lesního zákona nenaplňuje.“ Tento argument již dříve zastupitelé dostali písemně.]

Ing. Vojtěch Černík: "A proč jste si to nenechal změnit v tu dobu?"

Luděk Šorm: "Podstatná je jedna věc, podstatné je to, že z hlediska územního plánu, což je vždycky dokument, který to určuje do budoucna, to bylo určený jako území určené k podnikání, určený jako občanská vybavenost."

Ing. Vojtěch Černík: "Ano, a proč jste to nezměnil z lesa na něco jinýho?"

Luděk Šorm: "Od krajského úřadu jsem k tomu dostal lhůtu písemně do konce roku 2017, což tato lhůta - jak tušíte - ještě neutekla, neuběhla" [zastupitelé již dříve měli k dispozici toto rozhodnutí krajského úřadu se zdůvodněním, že "předmětné pozemky jsou historicky dlouhodobě využívány pro rekreační účely v souvislosti s provozováním objektu a celého areálu bývalého Lovčího zámečku, dnes Perníkové chaloupky"].

Ing. Vojtěch Černík: "No, dobře."

Luděk Šorm: "Jenže  s novým územní plánem s tím nic neudělám." [Ačkoliv probíhalo správní řízení v pochybnostech, zda se skutečně jedná o pozemky lesní, dle písemného potvrzení Magistrátu města Pardubic se bývalá starostka Zdeňka Morchová dne 10. 3. 2014 dohodla s dotčenými orgány a s odvolacím orgánem na výsledku správního řízení v pochybnostech a nový územní plán budoucí evidenční změnu pozemků zablokoval. O tom, zda uvnitř oploceného areálu fakticky jsou lesní pozemky či nikoliv, nyní rozhoduje soud.]Z oficiálního zápisu ze zasedání zastupitelstva:

6.2 Projednání třetí žádosti spol. KAM NA PARDUBICKU Pardubicku o využití zákonných pravomocí obce
Pan Šorm třetí žádostí vyzval zastupitelstvo, aby podpořilo připravovanou žalobu a využilo svou zákonnou pravomoc v samostatné působnosti obce k nápravě poslední změny územního plánu obce Ráby v areálu tzv. Lovčího zámečku. Zastupitelé výzvu obdrželi předem k seznámení se s její celkovým obsahem. Po oboustranné diskuzi vzešel ze strany zastupitelů návrh nevyhovět žádosti.

Návrh na usnesení č. 6.2.
Zastupitelstvo obce rozhodlo nevyhovět žádosti o podporu připravované žaloby společnosti společnost KAM NA PARDUBICKU s.r.o., Ráby 38 na nápravu poslední změny územního plánu obce.

Zastupitelstvo obce Výsledek hlasování: pro 0 proti 9 zdržel se 0
Usnesení č. 6.2. bylo přijato